اینجا برای از تـو نوشتن هوا کم است...

اینجا برای از تـو نوشتن هوا کم است...

به تو فکر کردم ... +

مےخندم...

مےگویند خوش به حالش ، چقدر شاد است ...

اما، هیچکس نمےداند، هرشب زیر آب سرد،

مرور مےکنم دلتنگےهایم را ...

.