اینجا برای از تـو نوشتن هوا کم است...

اینجا برای از تـو نوشتن هوا کم است...

......

آروم نمی گیرم ، از دستِ زنجیرم
بی عشق می میرم ، من روز ِ دیدارم
از دوستی پُر من ، از دوست دلخور من
آجر به آجر من ، من پشتِ دیوارم
لعنت به این دیدار ، لعنت به این دیوار
لعنت به این آوار ، من زیر آوارم

هر روز پاییزه ، هر هفته پاییزه
هر ماه پاییزه ، هر سال پاییزه
دلخونم از چشمات ، ماه پس ِ ابرم
من کاسه ی صبرم ، این کاسه لبریزه

.

.

Link

به تو فکر کردم ... +

مےخندم...

مےگویند خوش به حالش ، چقدر شاد است ...

اما، هیچکس نمےداند، هرشب زیر آب سرد،

مرور مےکنم دلتنگےهایم را ...

.